Wersje językowe
Regulamin

§ 1 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);

Sprzedający - prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Montari Pracownia Projektowania Wnętrz i Grafiki z siedzibą w Kościerzynie, przy ul. Kasztanowej 3 C/12, posiadający nr NIP 5911675053, REGON 221867245,

Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mojograffi.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

Klient– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

Przedmiot transakcji - Produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby oferta prezentowana na stronie internetowej Sklepu była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Produktów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;

Produkty – Towary i Usługi prezentowane w Sklepie Internetowym, które dotyczą Umowy Sprzedaży;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną);

Cena - cena Produktu umieszczona obok informacji o Produkcie, nie uwzględniająca Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym wyrażone są w polskiej walucie. Sprzedający jest podmiotowo zwolniony z podatku VAT.

Dowód zakupu – do przesyłki dołączony jest paragon fiskalny lub rachunek wystawiony na życzenie Klienta,

Koszt dostawy - opłaty za dostawę Produktu do Klienta;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

 

 § 2 Postanowienia Ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem witryny internetowej www.mojograffi.pl
 3. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z Regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

 

§ 3 Składanie i realizacja Zamówień

 1. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta w formularzu zamówienia, są niepełne (brak imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu), lub gdy dane podane przez Klienta są nieprawidłowe.
 3. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie opłacenia i zaksięgowania pieniędzy na koncie Sprzedającego. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w e-mailu potwierdzającym. Z tą chwilą następuje zawarcie Umowy Sprzedaży. 
 4. Termin wysyłki zamówienia liczony jest w dniach roboczych.

 

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od momentu wydania rzeczy. Zwroty nie obejmują produktów modyfikowanych na życzenie klienta.
 2. Oświadczenia powinno zawierać numer zamówienia, datę złożenia oraz otrzymania przesyłki i wskazanie formy zwrotu wpłaconej przez Klienta ceny.
 3. Oświadczenie należy zgłosić na adres:
  e-mail: mojograffi@mojograffi.pl wpisując w tytule ZWROT TOWARU lub dostarczyć na adres Montari Pracownia Projektowania Wnętrz i Grafiki ul. Kasztanowa 3C/12 83-400 Kościerzyna 
 4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Produkty podlegają zwrotowi w stanie niezmienionym.
 5. Zwrot powinien nastąpić na koszt Kupującego.
 6. Koszty wysyłek do Kupującego podlegają zwrotowi wyłącznie w przypadku, gdy zwracana jest całość zamówienia. W przypadku zwrotu części zamówienia, koszt przesyłki do Kupującego nie podlega zwrotowi. Zwroty należności dokonywane są przelewem na konto wskazane przez Kupującego.

 

§5 Sposoby zapłaty

 1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

  - przelew na konto
  - płatności internetowe

  Dane do przelewu:
  Katarzyna Bielińska
  ul. Kasztanowa 3 C/12,
  83-400 Kościerzyna

  Nr konta:
  78116022020000000238425691 

  Bank Millennium

 2. Zakupione Produkty zostaną wysłane dopiero po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu wpłaty pełnej kwoty za zamówiony Produkt powiększonej o koszty wysyłki.

 3. Zamówienia, które nie są opłacone w ciągu 7 dni od daty ich złożenia będą anulowane.

 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

§6 Warunki dostawy produktów

 1. Zamówione Produkty są dostarczane Kupującemu w wybrany przez niego sposób: przesyłką kurierską lub przesyłką pocztową.
 2. Kupujący powinien zwrócić uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłek przez Pocztę Polską bądź Firmy Kurierskie. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 4. Ceny przesyłek podane są na stronie Sklepu Internetowego www.mojograffi.pl w Dziale „Koszt i czas dostawy”,
 5. W przypadku przesyłek poza granice Rzeczypospolitej Polskiej koszt wysyłki uzgadniany jest indywidualnie.

 

§7 Pozostałe prawa i obowiązki

 1. Jeżeli Sklep Internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony przez Kupującego Produkt nie jest dostępny - powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 2. W wypadku gdy Sklep Internetowy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Kupującego - może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem konsumenta o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sklepu Internetowego.
 3. Produkty w dziale "Promocje" na stronie Sklepu Internetowego są ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień zawierających takie produkty odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te produkty, aż do wyczerpania zapasów.

 

§8 Procedura składania reklamacji

 1. Jeżeli Produkt ma wady fizyczne lub prawne Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne, powinno zawierać opis reklamacji, dowód zakupu reklamowanego Produktu oraz potwierdzenie przelewu bankowego. Reklamacja powinna być złożona pisemnie na adres: Montari Pracownia Projektowania Wnętrz i Grafiki ul. Kasztanowa 3 C/12 83-400 Kościerzyna.
 3. Reklamowane produkty powinny zostać przesłane w opakowaniu, które gwarantowuje odpowiednią ochronę podczas transportu.
 4. Koszty wysyłki i ubezpieczenia reklamowanych Produktów ponosi Kupujący. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. Sklep Internetowy poinformuje Kupującego, o uwzględnieniu lub odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.
 6. Reklamowany towar jest odsyłany Kupującemu w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji. Jeśli reklamacja zostanie uznana, koszt przesyłki pokrywa Sklep Internetowy. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, koszt przesyłki pokrywa Kupujący.

 

§9 Zasady ochrony danych osobowych

 1. Kupujący w chwili składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep Internetowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia 25 maja 2018.
 3. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży.
 4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów Sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Produktów do Klienta.

 

§10 Postanowienia końcowe

 1. Sklep Internetowy ma prawo do zmiany Regulaminu  bez uprzedniej akceptacji przez Klienta. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu umieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie Internetowej www.mojograffi.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest firma Montari Pracownia Projektowania Wnętrz i Grafiki.
 2. Do wygrania jest książka Alfabet Miłości - wydawnictwo Bis

2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełni następujące warunki konkursu: polubi profil Mojo Graffi na Facebooku (w przypadku konkursu na Facebooku) lub na Instagramie (w przypadku konkursu na Instagramie) oraz odpowie na pytanie konkursowe: Jaka jest Twoja ulubiona literka i dlaczego?

5. Czas trwania konkursu: 03.12.2020-08.12.2020. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do skrócenia czasu trwania konkursu lub jego odwołania.

6. Organizator wyłoni zwycięzcę w ciągu 3 dni po zakończeniu konkursu.

7. Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników na profilu „mojograffi”. Zwycięzca ma 7 dni na podanie adresu do wysyłki nagrody, po tym czasie wybieramy nowych zwycięzców. Wysyłka tylko na terenie Polski.

 

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl